×

امام حسن عسکری علیه السلام:

لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛ عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

گرامیداشت مقام مادر

شنبه, 16 بهمن 1395. مقالات

گرامیداشت مقام مادر

خداوند در آیاتی چند از جمله 63 سوره نساء، 151 سوره انعام و آیه 32 سوره اسراء، بر وجوب احسان و نیكی به والدین تأكید كرده است. احسان به پدر و مادر بارها از سوی خداوند سفارش شده است. (عنكبوت، آیه 8؛ لقمان، آیه 41 و نیز احقاف، آیه 51)

سیرت الهی پیامبران كه سرمشق انسانها برای رسیدن به مقاماتی چون مظهریت ربوبیت و خلافت انسانی است، بیانگر این توجه خاص به والدین بوده است.پیامبران از جمله حضرت عیسی(ع) به مادر خویش احسان و نیكی خاص روا می داشت. (مریم، آیات 23 و 43)

از نظر خداوند، احسان به والدین، مقدم بر احسان بر هر كس دیگری حتی زن و فرزند است. (بقره، آیه 38 و نساء، آیه 63)

در این میان مادر، مستحق احسان و نیكی بیشتر در مقایسه با پدر است؛ زیرا وی مدت سی ماه رنج بارداری و شیردادن و بیداری های شبانه روزی را تحمل كرده و سختی های آن را به جان و دل پذیرا شده است. (لقمان، آیه 41 و احقاف، آیه 51) از این رو، احسان به مادر توجه ویژه به او تنها جبران كننده بخشی كوچك از سختی ها و رنج هایی است كه در طول سی ماه تحمل كرده است.(همان)

اگر كسی بخواهد ذره ای كوچك از سختی ها و جانفشانی های مادر را تنها در مدت سی ماه بارداری و شیردادن، جبران كند، می بایست اصل شفقت و دلسوزی و مهربانی در رفتار را در پیش گیرد و كوچك ترین بی مهری نسبت به مادر روا ندارد. (مریم، آیات 13 و 23)

از آن جایی كه هر فرزندی بخشی از رنج و سختی را بر دوش والدین بویژه مادر انداخته است، لازم است تا این را تدارك بیند و عدالت را تحقق بخشد؛ از این رو، برای تدارك و رسیدن به درجه خدایی شدن، لازم است تا احسان به والدین را در راس امور زندگی خویش قرار دهد و آنان را دست مایه بهشت رفتن خود سازد. (احقاف، آیات 51و 61)
خداوند در این آیات احسان به مادر را موجب پذیرش تمام اعمال نیك انسان در نزد خود و از عوامل موثر در شمول عفو خود نسبت به انسان دانسته است.

اگر كسی بخواهد محبت الهی را جلب نماید، لازم است احسان به والدین و مادر را در برنامه خود قرار دهد؛ چرا كه محبت الهی این گونه جلب می شود. (نساء، آیه 61)
بنابر این جایگاه والدین؛ چنان والا و ارجمند است كه انسان، بی توجه به شرك و كفر و فسق والدین، تنها به حكم پدر و مادر بودن، می بایست به ایشان تكریم و احترام كند. بنابراین، كفر و شرك مانع احسان نیست. (لقمان، آیه 41)

خداوند در آیات 31 تا 51 سوره مریم، احسان به والدین و پرهیز از هرگونه نافرمانی نسبت به آنان را مهم ترین عامل در عاقبت بخیری سرشار از سلامت و امنیت برای انسان می داند و از فرزندان می خواهد تا برای فرجام نیك خود هم شده، به والدین احسان كرده و در احترام و تكریم آنان بكوشند.
كسانی كه در برابر ایشان گستاخی كرده و حتی از روی خستگی اف بگویند، خود را زیانكار خواهند یافت و در قیامت از اهل خسران خواهند شد. (احقاف، آیات 71 و 81)

حق والدین ، حق الله
باید توجه داشت كه والدین به ویژه مادر در نظر خداوند از مقام و جایگاه والایی برخوردار است، لذا احكام خاصی برای رعایت آنان صادر شده است. از سوی دیگر، همین مقام والا در نزد پروردگار موجب شده تا استغاثه و دعای والدین به ویژه مادر تأثیر شگرفی در خوشبختی و بدبختی فرزند به جا بگذارد و تأثیر هدایتی خاص داشته باشد. (همان)

از نظر قرآن، بر همگان است تا از والدین خصوصا مادر اطاعت كنند و تنها موردی كه اطاعت از آنان جایز نیست، دعوت به شرك و بی دینی است كه در این مورد با تكریم و احترام خاص، دعوت ایشان رد می شود، ولی همچنان لازم است تا احسان و تكریم آنان ادامه یابد و حتی توجه ویژه ای به آنان مبذول شود تا ایشان نیز به راه راست هدایت یابند. (عنكبوت، آیه 8 و لقمان، آیات 41 و 51)

از نظر قرآن، پس از خداوند، تنها والدین هستند كه می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرند و سخنان ایشان مورد اطاعت قرار گیرد؛ چرا كه حق والدین بر فرزندان همانند حق الله است. البته ناگفته نماند كه فرمان پیامبران(ع) و امامان معصوم(ع) و اولواالامر صاحب شرایط، همان حكم الله است و تفاوتی با آن ندارد. از این رو گفته شده كه پس از خداوند تنها حكم والدین است كه همانند حكم الله می باشد.

در بیان مقام مادر و ارزش های او سخن بسیار است. این كه بهشت زیر پای مادران است یا مرد از دامن زن به معراج می رود، به خوبی جایگاه زن و مادر را نشان می دهد. پس هر كسی كه درجه خدایی شدن را می خواهد، می بایست اطاعت و احسان مادر را فراموش نكند و در تكریم و احترام مادر و همچنین زنان صالح و مومن بكوشد، چرا كه شرایطی كه زن برای تعالی و كمال مرد فراهم می آورد، همانند سكوی پرتاب انسان به اوج های ربوبیت است. زنان با از خودگذشتگی و ایثار خود، مردان را به كمال می رسانند و موجب آرامش و امنیت روحی و روانی آنها می شوند تا به كمالات دست یابند؛ چراكه در بیوت است كه نام خدا رفعت می یابد و از خانه و خانواده است كه اوج و عروج آغاز می شود. (نور، آیه 63 و نیز اسراء، آیه 1)

باشد با شناخت مقام زن و مادر، در تكریم و تجلیل درست ایشان با عمل صالح بكوشیم و فراتر از یك روز خاص برای زن و مادر، به روزهای زن و مادر بیندیشیم و هر روز ما روز مادر و زن صالح و مؤمن باشد و یك روز هم مادر را از یاد نبریم كه از یاد بردن مادر به معنای دوری از بهشت است؛ چرا كه به حكم خداوندی در آیات 51 و 61 سوره احقاف، احسان و تكریم و تجلیل از مادر، دست مایه بهشت رفتن آدمی است

نظر دهید

برای ارسال نظر لطفاً وارد سایت شوید.