×

امام حسن عسکری علیه السلام:

لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛ عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی

دوشنبه, 25 بهمن 1395. دانلود

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (30 جزء)

 

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء یکم): دانلود جزء یکم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء دوم): دانلود جزء دوم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء سوم): دانلود جزء سوم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء چهارم): دانلود جزء چهارم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء پنجم): دانلود جزء پنجم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء ششم): دانلود جزء ششم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء هفتم): دانلود جزء هفتم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء هشتم): دانلود جزء هشتم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء نهم): دانلود جزء نهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء دهم): دانلود جزء دهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء یازدهم): دانلود جزء یازدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء دوازدهم): دانلود جزء دوازدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء سیزدهم): دانلود جزء سیزدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء چهاردهم): دانلود جزء چهاردهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء پانزدهم): دانلود جزء پانزدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء شانزدهم): دانلود جزء شانزدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء هفدهم): دانلود جزء هفدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء هجدهم): دانلود جزء هجدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء نوزدهم): دانلود جزء نوزدهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیستم): دانلود جزء بیستم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و یکم): دانلود جزء بیست و یکم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و دوم): دانلود جزء بیست و دوم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و سوم): دانلود جزء بیست و سوم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و چهارم): دانلود جزء بیست و چهارم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و پنجم): دانلود جزء بیست و پنجم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و ششم): دانلود جزء بیست و ششم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و هفتم): دانلود جزء بیست و هفتم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و هشتم): دانلود جزء بیست و هشتم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء بیست و نهم): دانلود جزء بیست و نهم

ترتیل صفحه ای استاد منشاوی (جزء سی ام): دانلود جزء سی ام

 

نظر دهید

برای ارسال نظر لطفاً وارد سایت شوید.