×

امام حسن عسکری علیه السلام:

لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛ عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار

دوشنبه, 25 بهمن 1395. دانلود

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (30 جزء)

 

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء یکم): دانلود جزء یکم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء دوم): دانلود جزء دوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء سوم): دانلود جزء سوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء چهارم): دانلود جزء چهارم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء پنجم): دانلود جزء پنجم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء ششم): دانلود جزء ششم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هفتم): دانلود جزء هفتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هشتم): دانلود جزء هشتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء نهم): دانلود جزء نهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء دهم): دانلود جزء دهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء یازدهم): دانلود جزء یازدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء دوازدهم): دانلود جزء دوازدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء سیزدهم): دانلود جزء سیزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء چهاردهم): دانلود جزء چهاردهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء پانزدهم): دانلود جزء پانزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء شانزدهم): دانلود جزء شانزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هفدهم): دانلود جزء هفدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هجدهم): دانلود جزء هجدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء نوزدهم): دانلود جزء نوزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیستم): دانلود جزء بیستم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و یکم): دانلود جزء بیست و یکم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و دوم): دانلود جزء بیست و دوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و سوم): دانلود جزء بیست و سوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و چهارم): دانلود جزء بیست و چهارم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و پنجم): دانلود جزء بیست و پنجم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و ششم): دانلود جزء بیست و ششم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و هفتم): دانلود جزء بیست و هفتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و هشتم): دانلود جزء بیست و هشتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و نهم): دانلود جزء بیست و نهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء سی ام): دانلود جزء سی ام

 

نظر دهید

برای ارسال نظر لطفاً وارد سایت شوید.